Loading...
You are here:  Home  >  Astrologie  >  Current Article

Astrologie voor beginners

By   /   juni 18, 2015  /   Reacties uitgeschakeld voor Astrologie voor beginners

Planeten copy

Een astrologische computeruitdraai geeft je al een globaal beeld van de ‘werkter­rei­nen’ waarop iemands persoonlijk­heid in dit leven aan de slag wil. Je zou dat deelpersoonlijkheden kunnen noemen. De beroepsastroloog moet in zijn karmische analyse van je hele horoscoop een intuïtief sluitend verhaal maken van die vele factoren in het plaatje. Hier een kort overzicht van de vele begrippen uit de astrologie voor wie snel iets wil snappen van de eigen horoscoop.

WAAROP IS ASTROLOGIE GEBASEERD?

 De werking van astrologie lijkt te berusten op het fenomeen neutrino’s. Het neutrino is het kleinste elementaire deeltje in de kosmos, dat in onvoorstelbare hoeveelheden voorkomt. Het ontstaat in kernfusieprocessen van sterren zoals onze zon. Een neutrino is in staat om alle materie in de kosmos te doordringen en daarmee een wisselwerking aan te gaan zonder overigens zelf in die betreffende materie te worden opgenomen. Ook de menselijke fysieke structuur wordt dus op elk moment van de dag geraakt door een  immense  hoeveelheid neutrino’s. Daarvan is circa 70% rechtstreeks afkomstig van onze zon. De overige neutrino’s zijn afkomstig van andere sterren en bereiken ons nadat zij door de andere planeten en planetoïden van ons zonnestelsel zijn heengegaan. Neutrino’s fungeren daarbij als het ware als informatiedragers, die bij het doordringen van ons lichaam de opgenomen kosmische informatie inprenten in al onze cellen en genen. Je zou kunnen zeggen hoe de macrokosmos reflecteert in je persoonlijke microkosmos!

astrologie

ZELFONDERZOEKMETHODE

Astrologie is zelfonderzoek. Een geboortehoroscoop begint met wat nuttige algemene informatie, gevolgd door iets over de elementenverdeling. Dan volgt de numerologische kant van de geboortedatum. De grote lijnen hoor je pas in de persoonlijke interpretatie, waarin ik karmische verban­den en eventu­ele levensop­drachten aangeef. Die kan aan iemand duidelijk maken wat en wanneer iets sterker is dan het andere. Zulke sturende invloeden kunnen namelijk in bepaalde fasen van je leven ineens afgerond zijn of juist naar boven komen door een zogenaamde transit, de tijdelijke connectie van een bepaalde actuele planeetstand met eentje uit je geboortehoroscoop. Bedenk dat de dingen waar je nu niet mee uit de voeten kan, wellicht nog sluimeren voor een toe­kom­stig moment. Omgekeerd heeft de lezer misschien het idee dat bepaalde genoemde situaties en beproevingen al achter hem of haar liggen of al uitgewerkt zijn.

BEELD VAN JE DEELPERSOONLIJKHEDEN

Bepaalde tekens zijn sterker vertegen­woordigd, omdat er meerdere planeten in staan of één heel belangrijke (Zon of Maan). Dat geldt ook voor de planeten in de huizen. De onderlinge aspectering van de planeten brengt op dat algemene beeld zeer speci­fieke nuance­ringen aan. Er kunnen zowel kwaliteiten als handi­caps mee beschreven worden. Al die invloeden zijn uiteraard relatief, omdat ze een geboor­teprognose aangeven. De ene mens heeft zijn of haar ‘probleem’ sneller onder de knie dan de ander. Dan kan een aanvankelijk strijd en wrijving veroor­zakend aspect tot een grote kracht worden. Omgekeerd kan teveel harmonie iemand ook lui of passief maken.

ASPECTEN

Samenstanden, conjuncties, (0 graden) zijn altijd heel dominant voelbaar, soms positief, soms nega­tief, afhankelijk van de betrokken planeten. Een opposi­tie (180 graden, rood) schept behoor­lijk dwingen­de tegen­stel­lingen en een vierkant (90 graden, rood) wekt conflict, span­ning en activi­teit op. De drie­hoeken (120 graden, groene lijnen) geven een krachti­ge, positie­ve onder­steu­ning. Sextielen (60 graden, groen) brengen harmonie en vreugde, bovendien geven ze een aanleg of talent weer. Hoe precie­zer hoe meer merkbaar de werking is. Een ruime conjunc­tie is echter doorgaans opvallender in iemands karakter dan een redelijk zuiver sextiel. Incon­juncten (150 graden, blauwe lijnen) brengen gevoelens van onbe­haag­lijk­heid en functio­neren als leersi­tuaties, die meestal pas d.m.v. een crisis wat later in het leven goed begre­pen zullen wor­den.

KRUIZEN  

Het cardinale of hoofdkruis staat voor ver­antwoorde­lijkheid en initia­tief. Dit element is een bron van energie, daar vandaan ontwikkelen zich nieuwe ideeën, andere gevoelens en nieuwe cycli van gebeurtenissen. Het vaste kruis zorgt voor zichzelf of voor anderen en is kapitaal- en materiege­richt. Hier gaat het om macht en/of dienstbaarheid. Om consolidatie en het vasthouden van de status quo. Het bewegelijke kruis is eerder onbepaald. Het past zich aan en reageert op de impulsen van anderen. Het maakt actief verbindingen en creëert andere omstandigheden. Uit de verde­ling van de kruizen zie je meestal een bepaalde lijn komen, met name als bepaalde stukken onder- of overver­tegenwoor­digd zijn.

ELEMENTEN

Uit de verdeling van de elementen kun je een beetje afleiden wat voor ‘soort’ mens je bent en ook wat je dus eventueel tekort kom. VUUR is scheppend, positief, destruc­tief, het gebied van actie en spirit. WATER is ontvan­kelijk, negatief, emotioneel, het gevoelsgebied van inleven en door-leven. AARDE staat voor solidi­teit, praktische doelen en weer­stand, het gebied van mate­rie, stoffe­lijk­heid en lichamelijk­heid). LUCHT zegt iets over je mentale gerichtheid, over losla­ten en invloed uitoefenen, het gebied van communi­catie en visieontwikkeling.

De elementencombinaties.

De meeste nadruk ligt bij jou op de combinatie van de ele­menten AARDE & VUUR­, die wel de ‘stoomwals’ wordt genoemd. Dit is de meest creatieve en productieve van alle combina­ties, met het initiatief en de creati­viteit van vuur, en de aarde-drang iets tastbare vorm te geven. Deze combinatie heeft een sterke weerslag in de wereld en blijft overeind staan als alle andere al zijn afgeval­len. Deze mensen hebben een praktische inslag en toetsen steeds de nuttigheid van dingen. Hun grote energie, samen met enthousi­asme, geduld en beheer­sing, kan doorgaans een goed even­wicht vinden tussen eigenbe­lang en schikking naar anderen, tussen goedgeefsheid en behoudendheid. Het voornaam­ste probleem van deze combina­tie is een zekere grofheid en ongevoe­ligheid. ‘Stoom­walsen’ zijn noch bedacht­zaam, noch begaan met wie zij verplette­ren op weg naar hun doel. Je mag best iets meer aandacht voor de subtiele­re aspecten van het leven aankweken, met inbegrip van hun eigen innerlijk leven, waar­den en idealen. Wordt deze energie echter eenmaal ten dienste van anderen gesteld en gericht, in het volle besef van de gevolgen die daden kunnen hebben, dan kun je door besten­digheid, betrouwbaarheid en productiviteit van je sterke liefde blijk geven.

De meeste nadruk ligt bij jou op de combinatie van de ele­menten VUUR & LUCHT. Deze combina­tietypes vertegen­woordi­gen op hun best een idealistisch, eerzuchtig, positief denkend mensen, wiens bedoelingen en motieven volkomen zuiver zijn. Ze hebben veel humor en taalvaar­digheid. Hun benadering van het leven is echter niet bijzonder realis­tisch en de harde werkelijkheid brengt hen nogal eens in aanraking met de schaduwkant van het leven, met alle moeilijkheden en teleur­stellingen van dien, vooral als ze niet met beide benen op de grond staan. Zij verwaarlozen vaak juist die behoef­ten en gevoe­lens, die hun meer stabiliteit zouden kunnen geven. Ze voelen zich echter dikwijls aangetrokken tot de studie van het onbewuste, van emotio­nele problemen en hoe lichamelijke noden gelenigd kunnen worden. Deze mens kan soms in een wereld leven van gedachtenspinsels en aspira­ties, waardoor hij de emotio­nele diepten en de lichamelijke behoeften waaruit hij innerlijke kracht zou kunnen putten, veronachtzaamt.

De meeste nadruk ligt bij jou op de combinatie van de ele­menten VUUR & WATER. Zo iemand uit meestal alles emotioneel, opge­won­den en nogal impulsief. Er valt vaak een gebrek aan logische samen­hang en systeem in je manier van denken en doen waar te nemen, met daaruit voort­vloei­end een opgedraaide rusteloos­heid. Dit is een combinatie van intensiteit, gevoels­uitersten en een pijnlijke gevoelig­heid voor wat anderen van hen denken. Een en ander maakt je soms te subjectief en is niet goed voor je zelfbeheersing. Vaak leef je dus in een toestand van ‘hoge druk’, en kom je pas tot je recht als je inderdaad door de omstandigheden van buitenaf worden uitgedaagd. Je kunt snel leren om je overen­thousiasme door gevoelig­heid te matigen en je bent aantrekke­lijk voor anderen omdat je ook verfrissend opwekkend kunt zijn. Het is vaak een goede combinatie voor zaken of beroepen in de sector van verstrooiing en amusement, aangezien dit type zijn ambitie met beleid kan doseren en zijn gevoel met overtuigend medele­ven kan uiten.

De meeste nadruk ligt bij jou op de combinatie van de ele­menten LUCHT & AARDE. Zo’n stand laat afwisselend de nadruk liggen op abstracte ideeën en prakti­sche doelmatig­heid. Dit type mensen houdt van overleg en afstand kunnen nemen, beschikt over een praktische intelligen­tie en een enigszins droge logica. Impulsiviteit en emotionaliteit liggen niet in zijn lijn; hij voelt zich vaak wantrouwig tegenover mensen die dergelijke eigenschap­pen wel bezitten. Het is een uitstekende combi­natie voor zakenlieden, uitvoer­ders, organisatoren en andere mensen wier functie verstandelijke eisen stelt.

De bij jou dominante combinatie LUCHT & WATER voelt zich dikwijls heen en weer geslin­gerd tussen een intellectualistische en een emotionele richtingbepa­ling in het leven, kan deze combinatie in hoogste vorm mensen voort­brengen die op beide belevingswerelden zijn afge­stemd. Noch de abstrac­te, noch de gevoels- en intuïtieve wereld is deze mens vreemd, en daardoor is hij in staat een levensinstelling te ontwikke­len die beide omvat. Dit heeft tot gevolg dat hij in staat is zijn ideeën diepte te geven en los te komen van en inzicht te krijgen in zijn gevoelens en diepste verlangens. Dit is weliswaar de gevoeligste van alle combina­ties (zowel lichamelijk als psychisch), die iemand tot een dromer, een escapist en een prooi van zijn eigen verbeel­dingskracht, dan wel een ontevredene kan maken, maar die gevoeligheid hoeft in het geheel niet de overhand te krijgen. Van hun beste kant bezien hebben ze een opmerke­lijk vruchtbare verbeel­dings­kracht, onvervalst creatieve vermogens in alle kunsten en takken van kennis, en bijzondere bekwaamheden om met mensen om te gaan in adviserende of genezende beroepen. Het vermo­gen, waar zij op al deze gebieden gebruik van maken, is om af te stemmen op een subtielere voeling met het onbewuste en dit helder en bondig te verwoorden. Misschien vraagt het wat extra vuur en durf om inderdaad van je van je sterke liefde blijk te geven.

De bij jou dominante combinatie WATER & AARDE heeft als krachtig­ste kenmerken een grote diepte, ernst en zelfbehoedzaam­heid bij alles wat men doet. Gewoonlijk zijn het conserva­tieve, harde werkers en eigenlijk voelen ze zich niet lekker als ze niet de een of andere last dragen, hetzij emotioneel dan wel praktisch. Zij zijn zich sterk bewust van de behoefte zich staande te houden, hun zekerheid te waarborgen en voor anderen, in het bijzonder familie en gezin, bron, steun en toeverlaat te betekenen. Veel van hun energie wordt daarom opgebruikt door hun pogingen die bronnen te voeden, en een sterke gehechtheid aan geld, bezit, een baan, kinderen en andere zekerhe­den is daar vaak een uitvloeisel van. Je gewoonten en patro­nen ontaarden soms in de neiging anderen te manipule­ren in dienst van hun eigen zekerheden, of in een gebrek aan idealen, vertrouwen en positief denken. 

ASCENDANT

Je Ascendant is het teken van de dierenriem, dat op het geboorte­mo­ment oprees aan de Oostelijke horizon. Als je omstreeks zonsopgang geboren bent, is het teken van de Ascen­dant gelijk aan je Zonneteken. Het geeft aan hoe anderen je gedrag ervaren, hoe je overkomt.

PLANETEN

Planeten zijn drijfveren/behoeften. Verbanden tussen planeten betekent dat planeten min of meer ‘samenwerken’. De aard van de planeten in kwestie en de aard van het aspect bepaalt wat voor samen­werking dat zal zijn. Naar hun werkingsveld maakt men een drievoudig onderscheid tussen de planeten. 1. Per­soonlijke plane­ten (Zon, Maan, Mercurius, Venus en Mars) benadrukken vooral je individuele kwalitei­ten; 2. maat­schappelij­ke planeten (Jupiter en Saturnus) vertegenwoordigen krachten uit je omgeving, opvoe­ding en milieu en 3. buiten­planeten (Neptunus, Uranus, Pluto en Cheiron) beschrijven invloeden uit ons collec­tieve bewust­zijn. De Zon staat voor je egostructuur, je denken en de mentale kracht van je wil. De Maan informeert over je gevoelsleven, over de banden met je gezin en ouders, hoe je je verleden ervaart. Mercurius staat voor het mentale gebied, denken, verban­den leggen, commu­nicatie en begrijpen. Venus raakt aan esthetiek, schoon­heid, dat wat waardering krijgt en zoekt. Zij infor­meert dus ook over je relaties evenals over het zoeken naar compro­mis. Mars is assertiviteit, pure wils­kracht, seksualiteit, strijd en daadkracht. Jupiter staat voor groei en expan­sie, voor generositeit en vertrouwen, maar ook voor overdaad. Saturnus is de beperker, de strenge autori­teit, je vader, de handhaver van wetten en structuren. Uranus is het plotselinge, onverwach­te, unieke en de rebel. Hij is aan de midlifecri­sis waarin je de behoefte voelt de tot dan toe gehanteerde structuur te doorbreken, grenzen te overschrijden en ‘echt’ en opwindend te gaan leven, uit de ban te breken. Neptunus toont je de kracht van dromen, visioenen en (bovenper­soonlijke) idealen, die je een groter verband wil tonen. Inspira­tie, illusies, geestelijke onvrijheid en verslaving horen hier thuis, alsmede de ­ziekten van de geest, alcohol- en drugmisbruik. Pluto is een immense transformerende kracht die bijvoor­beeld zorgt voor regeneratie na een crisis en na de dood, de Phoenix. Ook wordt hij ge­asso­cieerd met macht en onmacht, met onderwereld en manipula­tie. De laatste drie planeten lopen zo langzaam dat zij enkele jaren in hetzelfde teken blijven en dus qua ‘kleur’ een tijdgeest tekenen, een generatiebeeld. De planetoide Cheiron, pas ontdekt in 1977, wordt als een zo subtiele invloed be­schouwd, dat hij niet in de elementenverdeling is opgenomen. Hij vertegenwoordigt het aspect van de mytholo­gi­sche genezer, die echter eerst zijn eigen pijn moet doorleven voor hij er anderen mee kan helpen. Ook de Zwarte Maan (Lilith) en de Vertex ontbreken in de computerteksten.

Planeten strip copy

ALGEMENE BEGRIPPEN M.B.T. PLANETEN IN DE TEKENS

Planeten/planeet in Ram Zelfstandig en scherp. Wil pionieren en een nieuwe basis leggen. Men is open voor baanbrekend werk en kan hierbij vurig en fel naar buiten treden, hoewel nooit agressief. Vechtsporten en energiewerk zullen aantrekkelijk zijn. Met negatieve aspecten kan geborene ongevoeligheid en prikkelbaar gedrag vertonen, met positieve veel vrijheidsdrang, integriteit en avontuur.

Planeten/planeet in Stier

Behoudend, rustig maar zeker. Men staat open voor overleg en praktische oplossingen. Er is veel waardering voor schoonheid en genoegens. Met biedt vaste lijnen en heeft die zelf ook nodig. In het negatieve stuk wordt genieten genotzucht, het aardse bezitterig en hebzuchtig en de structuurzin luiheid.

Planeten/planeet in Tweelingen

Contactgericht, verbaal en beweeglijk. Veelzijdig en handig worden allerlei uitdrukkingsvaardigheden getoetst op hun bruikbaarheid. Snel van begrip wordt op feedback gereageerd, dit is de rusteloze netwerker. In het negatieve vlak ligt een hinderlijke luchtigheid, oppervlakkigheid, versplintering, stress en gepieker op de loer, in het positieve wacht de rationele probleemoplosser.

Planeten/planeet in Kreeft

Zorgzaam en warm kan men veel gezelligheid en thuis-gevoelens creëren. Er is altijd belangstelling voor het oorzaak-gevolg stuk en de betreffende kinderpijnen rond elk conflict. Romantische betrokkenheid en beschermende neigingen kunnen in het negatieve tot verstikkende relaties leiden. Teruggetrokken in het Kreeft-pantser zie je dan een manipulerende, gekwetste zeur zitten.

Planeten/planeet in Leeuw

Enthousiast, energiek en trots. Op zijn best is hier het creatieve kind zichtbaar dat zich egoloos verdiept in het Grote Spel. De Zelfverzekerde Vors/politicus heeft met een hartelijke ’Schwung’ alles over voor zijn onderdanen. Zodra hij zich, in zijn verborgen angsten, te veel opblaast, wordt dat dominant en arrogant. Machtsmisbruik ligt dan niet ver meer.

Planeten/planeet in Maagd

Hier staat de astroloog, verpleger, masseur en kruidendokter, een nauwkeurige, zorgvuldige trainer. Hij is wat keurig, soms verlegen, op zijn gemak in een ondersteunende rol. Onvolkomen en ’gewond’ mogen zijn is weer moeilijker. Negatief geaspecteerd kan de heldere, kritische geest verkrampen tot een dodelijk gemierenneuk. De afgeremde kracht kan verworden tot werkverslaving maar soms helpt het (tijdelijk) heil zoeken bij een leraar of goeroe.

Planeten/planeet in Weegschaal

Een holistische genezer die met kleur (kunst), klank (zang en muziek) of energie werkt. Objectief, beschouwen en, beredenerend zoekt de bemiddelaar hier zijn weg. Het scheidsrechterschap is gericht op harmonie en kennisoverdracht. Betrokkene kan zich zowel op kleinschalig als op grootschalig niveau inzetten voor samenwerkingsverbanden. Negatief is er onvermogen in het verbinden van binnen en buitenwereld: inconsequent en humeurig rommelt men tussen sociaal gewenste antwoorden en passieve pijnvermijding.

Planeten/planeet in Schorpioen

Intens doorleven van ervaringen kenmerkt de hartstochtelijke, op transformatie gerichte genezer, bezig met reïncarnatie, dood en wedergeboorte. Bezielend vragend naar elk waarom. Lange tijd is er onbalans tussen wantrouwen en vertrouwen. Fout gaat ook meteen heftig fout met radicale oplossingen. Eerlijk zoeken wordt dan sarcasme.

Planeten/planeet in Boogschutter

Deze genezer is tegelijk een knap onderwijzer en een positief denker. Beweeglijk en eerlijk, idealistisch en filosofisch biedt en vraagt geborene ruimte en vrijheid. Altijd inspireert de natuur en het dierenleven. Hier tekent zich de charismatische soms iets vermoeiende Verkondiger van het Nieuwe Woord. De pijlen kunnen echter giftig worden en die heerlijke humor wordt eerst ironisch en dan tactloos.

Planeten/planeet in Steenbok

Hier staat de praktische realist, de Einzelgänger, die zijn terrein duidelijk afbakent. Daarmee is hij trager, strenger en gauw overtuigd van het eigen gelijk. Er ligt altijd een nadruk op beheersing en dat remt betrokkene zelf ook af. Trouw en ernst is veel belangrijker dan passie of genieten. Succes lukt meestal wel maar graag binnen de gangbare normen. Een gevoelsarme structuurmanie is het uiterste in de negatieve uitwerking.

Planeten/planeet in Waterman

Sociaal bewustzijn, contacten leggen, netwerken en toch graag onafhankelijk blijven denken. Deze genezer zoekt graag geestverwanten op en werkt prima in een team. Het nieuwe is altijd uitdagender dan het oude, maar zelfs dan is geborene nog niet aan zijn eigen nieuwigheid gebonden. De experimenteerlust is spreekwoordelijk maar kan in negatieve aspecten leiden tot een maffe chaos waar geen land mee te bezeilen is.

Planeten/planeet in Vissen

Beweeglijk, fantasierijk en fijngevoelig stelt deze altijd hulpvaardige genezer zijn diagnose. Hij kan een offer brengen voor de underdog, voor gehandicapten of geesteszieken. Zijn magie kan in gebed en geloof liggen. Zijn kunstzinnigheid en kwetsbaarheid maken hem aantrekkelijk, maar in de vertekening wordt hij melancholiek en zwartgallig, verdrinkend in het zelfmedelijden en het slachtofferschap.

Engels huisje

ALGEMENE BEGRIPPEN M.B.T. PLANETEN IN DE HUIZEN

Eerste huis en Ascendant: Lichaam, zelf, uiterlijk, je eerste omgeving.

De ascendant valt samen met het begin van het eerste huis en is met de zon en de maan de belangrijkste factor van de horoscoop. Het eerste huis geeft aan met wat voor persoonlijkheid je te maken hebt, hoe deze persoon zich naar buiten presenteert. Je uiterlijk en je eerste overlevingstechnieken worden hiermee beschreven. Planeten/planeet in 1e Huis: Toont een onmiskenbaar charisma, zolang het niet geblokkeerd wordt. In dat laatste geval kijkt men steeds tegen een op doorbreken staande dam aan. Gewoon zijn en bescheiden zijn kan haast niet. Uitgeven van energie gaat met spreekwoordelijke power, maar ontvangen ligt hier veel moeiza­mer. Bij problemen kan acupunctuur hier heel effectief zijn. Zo iemand heeft meer dan anderen een stabiel en voedend thuisfront nodig en moet beslist goed leren gronden.

Tweede huis: Bezit, geld, vermogen om geld te verdienen.

Het tweede huis vertelt iets over hoe iemand zijn geld verdient en hoe belangrijk materiële zaken voor hem/haar zijn. Tegelijk informeert het je over het waarden- en normensysteem van de betrokkene. Planeten/planeet in 2e huis: Is veel bezig met waardesystemen en met rechtvaardige verdeling. Een zuivere balans vinden tussen oordelen, subjectief en objectief gelijk is meestal een van zijn opdrachten. Er kan een fundamentalist om de hoek kijken, maar ook een begenadigde stervens­begeleider en zeker iemand die anderen een vergroot gevoel van eigenwaarde kan geven. Soms begrijpt men onvoldoende de eigen waarde voor die anderen vanuit een te grote compassie.

Derde huis: Broers en zussen, korte reizen en contacten.

Hoe verhoudt iemand zich tot zijn broers en zussen, en hoe legt iemand sociale contacten. De nabije omgeving, alle vormen van communicatie. Planeten/planeet in 3e huis: Geeft een communicatiecrisis aan. Er is vaak een flink onderscheidingspro­bleem. Men leeft niet naar wat men zegt en weet. Hier wordt geleerd door fouten te maken. Dat duurt vrij lang maar daarna is er doorgaans plotselinge verbetering. Meestal is er een ingewik­keld of isolerend contact met broers en zusters, waar toch altijd intens naar verlangd wordt. Meestal wat seksuele verwar­ring. Mogelijk werk in of middels de media.

Vierde huis IC: Huis, familie, fundering en levenseinde.

Het vierde huis vertelt iets over de afkomst, de relatie met de vader en diens verwachtingen van zijn kind; de band die iemand met de familie heeft. Voorouderlijke contacten of lasten. In de diepte groeien. Planeten/planeet in 4e huis: Legt een sterke nadruk op de verbinding met je wortels en de heling van kwetsuren uit je vroege jeugd. Mogelijk werd je slecht of verkeerd begrepen. Van pijn weet je meer af dan anderen maar de daardoor ontstane nerveuze spanning hindert je omgeving flink. Jij moet jezelf er bovenop helpen. Daarna zul je een bron van positieve compassie met andere gekwetste medemensen kunnen zijn.

Vijfde huis: Plezier, gezelligheid en kinderen.

Hoe ervaart iemand levenslust en gezelligheid maar ook seksualiteit en erotiek, hoe is iemands verhouding met kinderen? Alles wat met creatieve, scheppende processen te maken heeft. Planeten/planeet in 5e huis: vertoont meestal ‘kinderkuren’, speels, zeer creatief maar misschien ook veeleisend en stampvoetend. Dit kind moet leren om met het eigen ego en dat van anderen om te gaan door steeds te ervaren en te onderzoe­ken. Experi­menteer alsof je weer 5 of 11 jaar bent. Dat geldt met name voor seks en erotiek. Waar­schijnlijk heb je de neiging dit stuk een beetje verborgen te houden, omdat je niet goed wijs kunt uit de seksuele zaken totdat je alles ontdekt hebt. Je lijkt daarvoor anderen te ‘gebruiken’. Je zult ergens wel het ‘genoeg is genoeg’ ontdekken en volwassen worden.

Zesde huis: Dagelijkse gang van zaken, werk, werkvitaliteit, genezing.

Hoe sta je tegenover je werk en je werksituatie? Het vertelt ook iets over de gezondheid, de lichaamsverzorging en hygiëne. Ook of iemand dienstbaar kan of wil zijn. Vermogen tot (zelf)heling. Planeten/planeet in 6e huis: Men komt zeer serieus, perfectionistisch, pessimistisch en zelfs wat hypochon­drisch over als hij onder druk staat. Naarmate hij ouder wordt, komt er toewijding en wijsheid bij het niet aflatende onder­zoek naar de relatie tussen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het `elektri­sche’ zenuwsysteem is onderdeel van een bioritmische klok, die gerespec­teerd wil worden. Hard werk is prima als daar maar voldoende rust tegenover staat. Workoholics vergeten hun pijnen en soms is dat een betere oplos­sing dan er te lang over piekeren. Yoga is een nuttig alterna­tief hier.

Zevende huis – Descendant: Relaties, contracten, huwelijk.

Dit huis toont tot wie men zich aangetrokken voelt. En over hoe iemand een partner kiest en hoe men zich in een verhouding of relatie gedraagt. Alle contracten, één-op-één acties. Planeten/planeet in 7e huis: enige overidentificatie met de partner. Wie ben jezelf?! Spiegel voor het zelfbeeld van anderen. Zal altijd relatiecrisis nodig hebben voor groei. Charismatisch. Wordt beetje/veel aanbeden en heeft dat soms ook wel nodig, hoewel het evenzeer het ego kan opslurpen. Oog voor massa-processen, aanvankelijk onvoldoende zicht op eigen `power’ en effect daarin.

Achtste huis: Dood, vernieuwing, macht en onmacht, belastingen.

Hoe verhoud jij je tot verliezen? Verliezen in materiële zin en in een extreme zin verlies van het leven. Contacten met overledenen. Bezit en jaloezie. Ook (groot) geld dat beheerd wordt voor anderen. Erfenissen. Planeten/planeet in 8e huis: Wijst op vroege (kindertijd) trauma’s. Titanenstrijd met de aardse lusten: geld, seks, macht en onsterfelijkheid. Stiekeme fraude, wraakmanoeuvres, tillerij, manipulatie. Bron van frustratie voor de omge­ving, die tot eigen schade en schande soms de betrokke­ne moet leren wantrou­wen. Tegelijk een fabuleuze detective met grote occulte belangstel­ling. Gevaar voor onderdompeling in macht van een goeroe, weggeven van eigen macht. Moet leren om absoluut eerlijk te worden, allereerst naar zichzelf.

Negende huis: Filosofie, verre reizen, hoger onderwijs.

Wat is iemands visie op de wereld, zijn levensfilosofie? Openstaan voor andere culturen. Buitenland. Reizen in de geest. Waar ligt iemands hogere belangstelling? Iets leren en dat later weer zelf onderwijzen. Planeten/planeet in 9e huis: vaak crisis in het verbinding maken met het hogere zelfbewust­zijn. Niettemin intense belangstelling voor zielsleven. Perma­nen­te zoektocht naar zingeving. Reizen, kerk- en tempelbezoek. Ergens bij willen horen. Heeft beslist meditatie nodig.

Tiende huis MC:  Carrière, status,  reputatie, nuttige plaats in de samenleving.

Carrièrekeus en –ontwikkeling. De relatie met de moeder en haar verwachtingen van haar kind. Alle grote waarden waar het individu zich mee verenigt. Hoe pas je jezelf in het grotere geheel? Planeten/planeet in 10e huis: Crisis m.b.t. de pragmatische manifestatie van energie in een handelbare vorm. Autoriteit. Zucht naar `onberispelijk krijgerschap.’ Problemen met familie, last van ouderprojecties vooral op het gebied van de meest gewenste carrière. Mogelijk conflict tussen patriarcha­le traditie en matriarcha­le vernieu­wing. Moeten eigen, authentieke `power’ leren zien en accepte­ren, wat doorgaans pas lukt na 29e jaar, hoewel met intense verwarring rond 35e.

Elfde huis: Vrienden, hoop en wensen.

Netwerken, brainstormen. Wat voor relatie heeft iemand met zijn vrienden en mensen in zijn omgeving. Maar ook over relaties als leraar-leerling. Wat hoopt iemand te bereiken in zijn leven, wat is zijn plaats in de maatschappij.  Planeten/planeet in 11e huis: Crisis m.b.t. eigen creatieve, culturele uniekheid. Excentriek. Te (ego)doelgerichtheid verhindert het bereiken ervan. Zonder voertuig voor zelfexpressie aanvankelijk gevoel van diep isole­ment. Onderzoek naar latente of ontkende talenten is nodig terwijl tegelijkertijd de onthechting van verlangen naar succes belangrijk is.

Twaalfde huis: Beperkingen, inkeer, meditatie en zelfvernietiging.

Inkeer, zelfonderzoek, eenzaamheid, reserve. Prenatale, onbewuste ouderproblemen. De donkere kant van iemands karakter, zijn karma en mystieke belangstelling. Geheime vijanden, ongewone tegenslag, paranormaliteit. Planeten/planeet in 12e huis: Hier tekent zich mogelijk een diepe onderdompe­ling in de mystiek af en een niet aflatende zoektocht in het psychi­sche labyrint. Haar cultivering van innerlij­ke wijsheid èn kennis (met name via astrologische vaardigheden) zal velen verbazen. Er kan een neiging bestaan tot het (tijde­lijk) wegge­ven van de eigen vrije wil aan een goeroefiguur.

OUDERS

Je horoscoop zegt veel over jou, maar ook over je ouders. Ieder mens heeft behoefte aan liefde en erkenning van de omgeving. Daarom zoeken we kontakten. Vaak voelen we ons aangetrok­ken tot ons uit onze jeugd bekende beelden en sferen. Vooral het beeld van de ouders speelt daar een sterke rol in. Het is een bekend fenomeen dat mannen zich doorgaans aangetrokken voelen tot vrouwen die om hun moeder lijken en vrouwen letten op mannen die op hun vader lijken. Om het gecompliceerder te maken kan het echter ook zijn dat een man eerder een partner zoekt die bepaalde eigenschappen van zijn vader draagt en een vrouw valt op een man, die op haar moeder lijkt. Ook kan er een nuancering zijn omdat een ander persoon dan de biologische ouder (al dan niet tijdelijk) voor jou de vader- respectievelijk moederrol vervuld heeft. In de horoscoop geven bepaalde planeten informatie over die ouderlijke archetypen, die door­gaans in het onderbewuste deel van onze geest liggen opgeslagen.

De Zon (en zijn aspec­ten) geeft meestal aan welke eigenschappen van de vader, subjectief, de meeste indruk op je gemaakt hebben. Mars presenteert het beeld van wat voor jou `mannelijk­heid’ is (of je nu man of vrouw bent); Mars zegt ook iets over je wilskracht en je begeertenatuur, je seksuele, initiatief nemende energie. De positie van Saturnus geeft aan hoe jouw eigen `innerlij­ke’ vaderbeeld omgaat met `ouderlijke’ inprentingen als verantwoorde­lijkheid, structuur, ordening, beperking, normen en idealen. De Maan laat zien welke eigenschappen van je moeder de meeste indruk gemaakt hebben op jou als kind, qua uiterlijke gedragingen, maar ook qua onbewuste, onderdrukte gevoelens. Venus tekent een portret van wat het `vrouwelijke’ voor jou betekent, hoe jij vrouwen ervaart. Ook van hoe jij (en misschien je moeder) met kunstzinnigheid en erotiek omgaat. De planeet Jupiter biedt een beeld van jouw (ver)zorgende, koesterende vermogens en van je instinctieve wijs­heid om te weten wat goed en juist is. Je horoscoop kan aangeven welk van het scala aan kwaliteiten en zwakheden van beide ouders jij nu net geërfd hebt. Een broer of zus werkt soms weer heel andere ouderlijke ‘erfenissen’ uit. Tweelingen hebben de neiging om hun opdracht te ‘verdelen’ en dat kan op de meest uiteenlopende manier. Soms door een opvallende verbinding met de mannelijke of juist vrouwelijke ouder, soms door een introverte en extraverte aanpak.

Geboorte van Venus

DE LIEFDE

Soms (meestal) ben je juist ook op zoek naar een aanvulling, naar dat wat je zelf niet zo ontwikkeld hebt, of onderdrukt, en wat je in een partner aantrekt. De ander spiegelt dus vaak dingen voor jou en van jou. Dat kan heerlijk stimule­rend èn afschuwelijk onthutsend zijn. Wat de concrete liefde betreft geeft verder vooral de planeet Venus, de zogehe­ten `Avondster’ de meeste aanwijzingen. Je moet dan onder meer letten op het contact van Venus met de plaats van de Zon van je partner. De Zonnetekens waar Venus vierkanten of een oppositie mee­maakt, kunnen moeilijke part­ners aanduiden m.b.t. iemands roman­tische, senti­men­tele en erotische opstelling. De sextielen en het­zelfde teken wijzen op een verdraag­zame sfeer, driehoeken op een gemakke­lij­ke en doorgaans harmonieuze combi­natie. Inconjuncten kunnen leerre­laties betekenen, al dan niet d.m.v. een crisis. Uiteraard zal jouw Mars je iets vertellen over de al dan niet prettige fysieke relatie tussen jou en de ander. De Maan-contacten zullen laten zien hoe het gevoelsmatig klikt of niet…

ANDERE PUNTEN M.B.T. RELATEREN

De Vertex verschijnt als een gevoelig punt in verband met noodlottige ontmoetingen met anderen, schijnbaar plotselinge openbaringen, keerpunten in het leven en een (nood)lot waarover je geen controle kunt hebben. De Vertex kan worden geactiveerd door transits, mensen en plaatsen en levert dan innerlijke en uiterlijke gebeurtenissen aan, belangrijke ontmoetingen of een plotselinge verandering van de waarneming of verandering van presentatie.

De Zwarte Maan of Lilith geeft je oorspronkelijke kwaliteit aan, vaak ontwikkeld in een vrouwelijke incarnatie, waarin je ziel krachtig, authentiek en puur aanwezig kon zijn, verbonden met sterk en onbevangen intuïtief weten. Op die plek hoef je niets meer te leren, uit te werken of te verwerven. Toch kan het pijnlijk zijn als dat punt geactiveerd wordt omdat anderen je niet altijd kunnen laten zijn voor wie je echt bent.

Om het Gelukspunt te berekenen wordt de maanfase tegen de Ascendant afgezet en toont de afstand van de zon tot de maan. Ben je bijvoorbeeld met volle maan geboren dan staat het gelukspunt altijd rond de Descendant. Dit punt laat zien hoe je op de meest natuurlijke wijze je innerlijke licht doorgeeft en daardoor het meest zelf gelukkig kunt worden. Het Nachtpars geeft de afstand aan die de maan aflegt om weer met de zon herenigd te worden, welke afstand bij de Ascendant wordt opgeteld. Het geeft aan waar en hoe je verbindingsverlangen in de loop van de tijd bewust kan worden van de kwetsuur van onze dualiteit en de mogelijkheid om dat te transformeren. Daarom noemen sommigen dit het Toekomstpunt.

Bloemencorso drakenkop

KARMA: DRAKENKOP OF MAANSKNOOP

De snijpunten van de banen van Zon en Maan wordt de Maansknopen-as genoemd. De Zuidelijke knoop of Drakenstaart toont waar je vandaan komt, je eigenschappen en kwaliteiten die je in een vorig leven hebt verworven. Dat kun je Karma noemen. De Noordelijke knoop of Drakenkop zegt iets over je bestemming en over wat je in dit leven aan het leren bent. Aspecten op de Noordelijke Knoop verduidelijken of dat proces harmonisch of moeizaam verloopt. 

 

 

 

    Print       Email

You might also like...

Herkaderen d.m.v. astrologisch inzicht. Werkt dat?

Read More →