Loading...
You are here:  Home  >  New Age journalistiek  >  Spiritualiteit  >  Current Article

De Uitverkorenen en hun slachtoffers (over nepgoeroes)

By   /   januari 9, 2013  /   1 Comment

Adelaar
(BRES 2001)

Wanneer zit je fout met een leermeester? Ben je in de handen gevallen van een valse goeroe, een dubieuze therapeut, een nepgenezer of een onbetrouwbmedi­um? Wanneer gaat je verlangen om te groeien naar een Hoger Bewustzijn een valkuil worden waarin je wordt overschaduwd, seksueel of financieel misbruikt en gehersenspoeld? Pijnlijke ervaringen van het quasi-magische New Age front leveren bruikbare waarschuwingen voor zelf benoemde profeten op.

Vijf­entwintig mensen, dicht op elkaar in de huiska­mer. Behalve ikzelf was er nog één andere man. De rest waren vrouwen, de meesten tussen de vijfen­dertig en vijfenvijftig jaar. Overal brandden waxinelicht­jes. Op de ronde tafel in het midden lagen foto’s, sieraden en andere gebruiks­voor­werpen. De zwaargebouwde mevrouw die ons als tranceme­dium was voorgesteld, zou het een en ander opladen en zuive­ren. Er was een heilige stilte ontstaan. Het medium begon te schokken en te trillen. Haar mond begon te praten met een veel zwaardere stem dan we van haar gewend waren. Broeder Ignatius kwam door! Hij heette ons welkom, speciale groeten waren er voor hen, die de hoon van hun familie hadden moeten verdragen om hier te kunnen komen. Ook uitte onze broeder bewondering voor diegenen die hadden moeten worstelen met hun eigen innerlijke weerstand tegen dit soort occulte gebeurtenissen. Wij, de aanwezigen, zaten in een dapper proces en de beloning zou groot zijn. Voor een aantal onder ons zou deze avond een inwijding worden. Sommi­gen zouden worden opge­nomen in de vierde straal, beloofde broeder Ignatius. Hij gaf groeten door van een dierbare overledene, iemand die pas kort geleden overge­gaan was. De achterblijvende werd opgeroepen niet langer te treuren maar zich te wenden naar het licht en ruimte te maken voor nieuwe contacten. Naast mij barstte spontaan een oudere dame in snikken uit. Ook aan de andere kant van de ademloze cirkel werd droevig gehuild achter een zakdoek. Ignatius ‘zag’ ook iemand van de aanwezigen voorbe­reidingen maken voor een buitenlandse reis. De betrokkene stond daar­mee een grote beproeving te wachten, maar alles zou in orde komen als hij maar dagelijks zou mediteren op het Godde­lijke Licht. Akelig was wel het cynisme dat de broeder bespeurde bij een nieuw lid van onze groep Lichtwerkers. Terwijl iedereen halsreikend uitkeek naar de Nieuwe Tijd en naar de transformatie van Moeder Aarde, waren er helaas nog altijd mensen die geremd bleven door hun eigen jeugdangsten. Zij zouden op deze manier nooit de gelukzalige opgang naar een betere wereld mee kunnen maken die de meer vertrouwen­de leden van ons gezelschap te wachten stond.

Ik ging uiterst voorzichtig een beetje verzitten, bang om nog meer aandacht op me te vestigen. Ik had namelijk de sterke indruk dat broeder Ignatius op mij doelde.

ZEVENTIEN ANDERE PLAATSEN

‘Op dit moment worden er op zeventien andere plaatsen op onze aarde, exact gelijktijdig, meditaties gehouden in andere heilige kringen van energiewerkers,’ sprak de stem van ons trancemedium. ‘Er gaan hier en nu sterren­poorten open, ook in onze kleine gemeenschap. Strek uw handen uit, laat jullie vingers, jullie pinken elkaar raken. Open de ontwikkelings­poort voor je geestelijke evolutie. Maak de verbinding met het sterren­licht!’

Natuurlijk deed ik mee. Hoe zou ik durven storen in dit collectie­ve verlangen naar een verlichting van ons aardse lijden, de overgang in een andere dimensie!? Er vonden die avond helingen en genezin­gen plaats, vier dames gingen naar de vierde straal, er werden enkele dolende overledenen naar het Licht gebracht en broeder Ignatius vertelde ook nog veel moois over de Pleia­den. En dat allemaal voor het luttele bedrag van vijfentwintig gulden dat we aan het begin van de avond op een schaaltje gelegd hadden. Toch ben ik niet meer terug gegaan. Ik heb ook geen privé consult gevraagd, geen tekstboeken van eerdere seances gekocht en ik heb geen zakje met speciaal ingestraald Pleiadisch zout aangeschaft.

Op de terugweg in de auto napratend met twee andere deelneemsters lie­pen de emoties hoog op. Ik vergeleek deze spiritisti­sche seance met mijn ontmoeting met het Engelse medium Rosemary Altea, die ik ooit voorhet tijdschrift Onkruid inter­viewde. Volgens haar nemen de doden actief maar onzichtbaar deel aan ons leven. Met hun zoge­naamde etheri­sche lichaam, dat onvernie­tigbaar zou zijn, groeien ze gewoon op. “Ze zijn veilig, de doden hebben de dood over­leefd,” zegt Altea. Sterker nog: “Ze laten weten dat ze voor altijd bij je zullen zijn om je bij te staan. Ze zien zoveel helder­der dan wij -ook in de toekomst- omdat wij ons zo gemak­kelijk laten verblin­den door emoties.”

Ik beschouw dit medium vooral als een bekwame telepate, die de geest van haar levende cliënt aftast op informatie. De overlede­nen die bij haar ‘door’ komen, geven dan inderdaad onmisken­ba­re bijzon­derheden en details die niemand kan weten. Maar de boodschappen blijven meestal oppervlakkig, hoewel zeer poëtisch: ‘Je vader vertelt je dat als je een zachte bries over je gezicht voelt, het zijn adem zal zijn.’ Broeder Ignatius, de gids van het trancemedium vergeleek ik met de relatie die Rosemary Altea heeft met haar geleidegeest, de Indiaan Grey Eagle. Het lijkt bijna een orakelverslaving, als blijkt dat zij haar gids zelfs bij de allerge­woon­ste dingen om hulp vraagt: ‘Hoelang moet dit vlees in de oven, Grey Eagle en zit er vol­doende zout op?’ Ze bekende me dat ze graag opnieuw een relatie met een partner zou willen. Helaas, de gemiddel­de man zal wel opzien tegen zo’n permanent trio met een onzichtbare extra partner die alles natuurlijk beter weet. En is het uit te houden met iemand die zo ‘door je heen kan kijken’ en die zo Bijzonder Speciaal is? Brrr.

Het werd net geen slaande ruzie in de auto. De mevrouw die mij bij de seance had uitgenodigd, kon mijn kritiek wel plaatsen: ‘Twijfel is ook een spirituele deugd,’ vond zij. Haar vriendin, één van de ‘opgestraal­den’ van die avond, vond echter mijn wantrouwen van giftige aard. Ineens sprak ik mijn oordeel maar uit ook: ‘Sorry, maar jij laat je inpalmen door een nepchannel.’

‘O ja?! Er waar herken jij dan een zogenaamd bonafide kanaal aan?’ wilde ze emotioneel weten.

 SCHADE EN SCHANDE

Ik moest bekennen dat ik vooral door schade en schade wijs geworden ben. Zo heb ik veel genoten maar ook veel dubieuze dingen meegemaakt in de Indiase ashram van Bhagwan Shree ‘Osho’ Rajneesh. In een eerder artikel (Bres 199) beschreef ik mijn lugube­re contact met de Zwitserse charismatische maar volkomen gestoorde goeroe/therapeute Hanna ‘Kalihatti’ Boeschenstein. Ik heb ook veel groten in New Age-land kunnen intervie­wen en niet zelden betrapt op een enge cultus van Zeer Speciaal Zijn.

Ik was ook gewaarschuwd na het lezen van De uitverkoren planeet van de Amerikaanse Phyllis Virtue Schlemmer. Zij channelt exclusief de buiten­aardse Raad van Negen, die zichzelf als de ‘Spelbe­drijvers’ etikette­ren. Deze hiërar­chie (de `Elohim’ uit de Bijbel volgens haar eigen zeggen) bestuurt haar mediamieke lichaam. Helaas gaat haar publiek doorgaans heel vermoeid naar huis. Dat is voor mij de zoveelste aanwij­zing dat er zich hier een dubieuze astrale plaaggeest manifes­teert, die knap parasi­teert op de energie en de aandacht van haar idolate slachtof­fers. Zou dat hele channelen niet verboden kunnen worden?

Schlemmer smijt overigens met de meest exotische namen van allerlei bescha­vin­gen in het heelal. Hoova, Altea, Asjan en Aragon. Zeneel, Zeemed en Zen­thorp… Niet te verifiëren kletskoek en er wordt nog in geloofd ook. Het grappige is nou juist weer wel dat me­vrouw Schlem­mer channelt dat we enorm moeten uitkijken voor de Pleia­den-bewo­ners. Er gaan invasies komen, evacuaties, opstra­lingen en transfor­maties. Sommi­ge lui worden gered en andere niet. Ik vast niet. Ik vind het schitterend hier op aarde. Mijn loyaliteit ligt onverbrekelijk bij Moeder Aarde. Waarom ben ik anders hier geïncar­neerd? Ik blijf.

De geschiftheid van al dat channelen wordt demonstratief aangetoond als je naast De uitverkoren planeet de boeken legt van een andere Ameri­kaanse schrijf­ster, Barbara Marciniak, die beweert juist lièfdevol­le Pleiadi­sche ’tijd­reizigers uit de toekomst’ te channe­len. Brengers van de dage­raad was een hype in de boekhandel, maar Marciniak is voor mij een school­voorbeeld van een valse profeet, die het licht­gelovige pu­bliek eerst angst aanjaagt met haar waar­schuwingen voor onder­aards wonende kwaadaardi­ge reptie­len en het dan troost met gezwollen, quasi bewust­zijnsverrui­mend gebabbel over oplos­singen (‘Trek je wandelschoenen aan, ga naar buiten en neem een dag vrijaf in de natuur’). Van haar moeten we ons meer verzetten tegen de technologi­sche beschaving en de juiste frequen­tietrillin­gen oppikken. De Pleiaden bieden ons liefde en licht, de kracht van het getal 12 en automa­tische opname in de Fami­lie van het Licht. Op Melk­wegconferenties wordt met smart op Aardeverte­genwoor­di­gers gewacht! Echt waar?

In haar boek Familie van licht leest men slechts meer van hetzelfde maar pakte ze gemakheids­hal­ve ook maar het Maya-jaar 2012 uit de kast: dàn zouden we eindelijk alle verborgen mysteries onthuld krijgen! Dat wordt nog een fikse teleurstelling…

GLASTONBURY

Later kreeg ik als extraatje in handen het boek van Anita van der Meer met de titel De Uitverkorenen. Daarin be­schrijft zij verge­lijkbare ervaringen uit 1996 met de leidster van het beroemde healingcen­trum Sham­bal­la in het Engelse Glastonbury. Deze dame (even charismatisch en toeval­lig net zo moddervet als mijn Hanna Boeschenstein) claimt een overschaduwing te zijn van de Egyptische godin Isis. Ze leest aura’s, vorige levens en zielsaf­spraken. Dan praat ze haar toekom­stige discipelen moeiteloos een andere werke­lijkheid in van seksuele intimi­datie, spirituele verslaving en fysieke slaafs­heid. Haar gasten worden in korte tijd geheel onderge­sneeuwd in een psychopa­tische empathie. Hoe lukt haar dat? Bij honder­den Engelse slachtof­fers en bij zeker twintig ‘nuchte­re’ Nederlan­ders? Bijvoorbeeld omdat deze mevrouw Isis niet zo maar een eenvoudige Broeder Ignatius channelt of desnoods Broeder Wappa uit Orion of iemand van het Ashtar Com­man­do, maar meteen de volledi­ge Hiërar­chie van Verheven Meesters! Hallo! Aartsen­gel Meta­tron! Met de steun van zo’n oppermachtige, maar oncontroleer­bare want denkbeel­dige Godheid moet het Netwerk van Isis de wereld redden. Anita liet zich aanvankelijk redeloos, redde­loos en radeloos inpal­men. Ze was wel zo nu en dan onge­rust maar toch schreef ze: ‘Ik kan niet weg, want wat moet er dan van het Goddelijke Plan terecht komen?’ Men gaat op groepsrei­zen naar Egypte, wordt verschil­lende keren inge­wijd, krijgt andere namen en een andere identi­teit.

Dat proces van overscha­duwd worden be­schouwen de discipelen van Isis zelfs als een eer. Je bent dan een zogehe­ten walk in, een voer­tuig voor een hogere entiteit. Ook de discipelen van de Amerikaanse goeroe Drunvalo Melchizedek vinden het de gewoonste zaak van de wereld dat hun idool heeft verklaard dat hij een walk in is. Dat hij de oorspronkelij­ke bewoner van zijn lichaam naar een andere (betere?) bestemming heeft geloodst. Zo kan een knappe tovenaar mooi een soort fysieke onster­felijkheid ritselen. Leen een lichaam! Een variatie op de Body snatchers.

Reclame voor deze zelfde truc maakte ook de Australische Reiki-meesteres Jasmuheen, die ook al Verheven Meesters channelt. Zij beweerde dat je in een pro­gramma van 21 dagen door godsvertrouwen, vasten en de eerste week niet drin­ken jezelf ’terug af kunt stemmen’ op de goddelij­ke trilling. Haar theorie zit vol getalsfre­quen­ties, resonanties, dimen­sies, subniveaus en wetenschappelijk klinkende tips om je DNA en je geest te herpro­gramme­ren. Haar levensgevaarlijke experiment trok veel New Age egotrippers aan, die kickten op deze bijna-dood-ervaring en het Speciaal Zijn wat er mee verbonden is. Na tien dagen niet meer drinken trekt de ziel zich namelijk terug uit het li­chaam en maakt zo­doende de weg vrij voor een quasi-liefdevolle, esoterische bull shit uitbrakende plaag­geest, een walk in. Tenminste, als het ‘goed’ gaat. Diverse mensen uit deze club zijn al overleden. En waar hebben we zulke verhalen al eerder gehoord?

EHTERROOF

Madame Blavatsky is terecht haast heilig verklaard, omdat ze waar­schuwde tegen het fenomeen van `ether­roof’ waarbij onstoffelij­ke wezens zogenaam­de etherische fosfor en andere lekkernijen aftappen van levende lieden om zo hun eigen astrale bestaan te kunnen verlengen. Op het podium wordt een kunstje door een Jomanda of een Rasti Rostelli ver­toond, maar de zaal betaalt. Dat gebeurt letterlijk en figuurlijk. De toneel­hypnoti­seur krijgt drie mensen korter of langere tijd van het roken af, maar daar gaat het hèm niet om. Hij denkt aan de duizend mensen in de zaal, die vijftien gulden voor hun toegangskaartje betaald hebben. Op die manier willen vast ook allerlei plaaggeesten graag wat kennis kwijt of wat mysterieuze operaties verrich­ten. Gaat u maar naar Tiel, naar Lely­stad of naar Glastonbury. Alles heeft echter zijn prijs, stoffe­lijk of onstoffe­lijk. Dit heelal draait om geven en nemen of je dichtbij kijkt of ver af.

Ook in Shamballa werd en wordt betaald. Door Anita van der Meer en honderden anderen. Het gaat daar niet meer om een gezellige Rasti Rostelli-familieshow maar om een heel groot Iets. Isis gooit het bekende jargon als een wurgnet over haar naïeve bezoe­kers heen. Galacti­sche Raden, Planetair Bewust­zijn, Chris­tus-energie, het kan allemaal niet op. En ondertussen maken de Sterre­npoorten de aarde een speeltuin voor Grijzen, Reptielen, E.T.’s, Deva’s, Meesters en Engelen. Crisis na crisis ont­vouwt zich dus bij de schrijf­ster, valkuil na valkuil gaat open. De hersen­spoeling gaat heel diep, de deprivati­sering ondermijnt elk zelfstan­dig denken en alsmaar krijgen de slachtoffers te horen dat hun bezwaren slechts uitingen zijn van hun draakach­tige ego dat niet wil loslaten. Het wordt dan wel heel lastig om nog even gezond argwanend te zijn door al die romantische gevoe­lens van toewijding. Anita van der meer vond na een jaar of drie uiteinde­lijk weer voldoende van zichzelf terug om zich af te kunnen wenden van haar krankzinnige Engelse goeroe.

Van der Meer was een goedopgeleide trainer en thera­peut. Ze gaf al jaren works­hops. En toch raakte ze een tijdje flink de weg kwijt… Later aan de telefoon zei ze mij: ‘Om jezelf te provoceren ben je bereid om heel ver te gaan, om de show heel lang mee te spelen.’ Tja, dat kan kennelijk. Tussen de regels van dit boek door valt op dat enge Isis vooral Anita’s eigen verlangen om uitverkoren te zijn spiegelde.

‘Aange­we­zen’ zijn, Speciaal, Anders, Hoger, Verder, Belang­rijk en Zuiver, Volmaakt in Gods ogen, dat willen we misschien wel allemaal. Zou het kunnen dat je juist dan struikelt over je gewone menselijk­heid? Zou het kunnen dat Het Goddelij­ke juist plezier heeft in het gewone, in het grappige, het geile en het gezellige? Dat het Grote Geheel niet houdt van Alleen Maar Goed? God schept vast en zeker ook genoegen in het broze spel van Donker en Licht. Wat dat betreft zijn al die nepgoeroes, die paranormale charlatans en egocentri­sche channels natuurlijk de mooiste en zeer bruikbare hulpmid­delen in het Wonderlijke Theater dat leven heet.

 CHECKLIJSTJE

Laten we dus kritisch naar deze situaties blijven kijken, net niet zelf te arrogant of betweterig, maar als gewaarschuwd man (of vrouw) voor twee te tellen. Met Anita’s schrij­nende verhaal van magisch misbruik in de hand kunnen we inmid­dels wel een soort checklijst­je maken. Wanneer zit je fout met een leermeester, goeroe, therapeut, genezer of medium?

Een valse profeet begint met vleierij. Je energie en innerlijke kwaliteiten zijn hem of haar opgevallen (‘Jij zit dicht bij het Christusbewustzijn’) of je groeitempo is schitterend (‘Wat werk jij goed door je blokkades heen, zeg!’). Je kijkt nog niet door het netwerk van leugens en bedrog heen. Je bent nog geen grote sommen geld kwijt, je bent nog niet seksueel mis­bruikt en je hebt nog geen fraude hoeven plegen om je het zwarte gedrag van je goeroe wit te wassen. Als de smeerlap met die dingen zou begin­nen, was je verblinding immers van korte duur.

Nee, het spel zal zich rustig aan ontrollen. De tweede narigheid komt subtiel om de hoek: je wordt onge­rust en bang gemaakt. Uit onderzoek van je aura, horoscoop, handlijnen, uit aparte testjes of uit de een of andere paranormale of orakelgestuurde waarne­ming blijkt dus al gauw dat je allerlei blokka­des hebt, trau­ma’s en kwetsu­ren. Je hoort dat je best wel leuk bezig bent met zelfonder­zoek, maar ondertus­sen heb je last van je minder­waar­digheids­complex en van moge­lijk psychoso­matische kwalen (‘Voel je die span­ning in je lage rug?’). De ander beweert para­gnost te zijn en praat je zelfs oncontroleerba­re en afschuwe­lijke ziekten aan. Zo vertelde Oibibio-goeroe Bert van Riel ooit iemand: ‘Jij hebt potentiële kanker­cellen in de baarmoe­der.’ Dat op zich is al goed voor een doodschrik! Na intensief slikken van zijn drankjes ben je na een jaar weer genezen van een ziekte die niemand anders überhaupt bij jou heeft kunnen vaststellen. Gevoelige en overgevoelige mensen zijn doorgaans kwetsbaar voor infiltraties van hun zenuwgestel, dus een opvallende persoonlijkheid veegt makkelijk hun eigen innerlijke grenzen aan de kant.

Punt drie roert zich: de nepprofeet prikkelt een gevoel van hulp nodig hebben. Hij of zij kan jou gelukkig snel of op termijn genezen, als je maar goed luistert en doet wat de meester zegt. Als je volgeling van Johan Maasbach uit Den Haag bent of van de Koreaanse dominee Sun Myung Moon bent, moet je je ook nog strikt aan veel Bijbelse ideeën over moraliteit houden. Hoe dan ook, je krijgt er een gevoel van zeker­heid voor terug. Je hoort eindelijk ergens bij. Je wordt gezien. Misschien magneti­seert hij of zij je heerlijk of bezorgt hij of zij je je eerste echte orgasme. Iets wordt er in elk geval in je vervuld.

Je situatie wordt niettemin precair als er gedwongen winkel­nering (Punt vier) bij komt. Je moet iemands boeken kopen en uit het hoofd leren, een ‘Trans­forma­tie-Tetra­eder’, casset­tes, CDs, appara­ten of uitvindingen kopen en/of uitventen in familie of op straat. Vaak verstrekt de nepmees­ter/ge­nezer je een al dan niet inge­straal­de edelsteen of zalf­je, drankje of pilletje. Het wordt niet ver­goed door het Zieken­fonds en er zit geen BTW-bon­netje bij. Natuur­lijk zijn er beslist integere hulpverle­ners die ook zo werken, maar krijg je als je als vijfde element ook schitterende toekomst­beloften? Wees dan beslist op je hoede. De quasi-verlich­te belooft je bijvoorbeeld een spannende positie in zijn of haar organisatie (helaas moet je meestal wel begin­nen met slavenwerk in de keuken) en je gaat strakjes iets van een Quantumsprong maken. De Verlich­ting nadert voor jou! Hoera!

De Maharishi Mahesj Yogi belooft bijvoorbeeld de doorzet­ten­de TM-ers dat ze straks energetische toverkunsten, siddhi’s, kunnen uitvoe­ren (‘Zwe­ven naar een beter leven’). In elk geval krijg je te horen dat jouw zwaar­bevoch­ten trans­forma­ties min­stens gaan leiden tot helder­ zien, helder ­ho­ren of helder ­voe­len. Zelf ooit Meester spelen en ‘dars­han’ geven of lezingen houden, dat is de wortel die aan verlangende ezels wordt voor­gehou­den.

 HEBZUCHT

Het zesde punt op de lijst van wangedrag is het specu­leren op iemands hebzucht. In de Avatar-club beloofden ­Harry Palmer en (de inmiddels overleden) Alexander Smit je rijkdom door het proces van loslaten van beper­kende overtuigin­gen (dis­crea­ties). Ook sommige Reiki-masters spiegelen je rijkdom voor, veel leermeesters beloven je genezen­de krachten, waar je dan een eigen praktijk mee kan beginnen. Je moet even ettelijke duizen­den gulden voor je laatste inwijding investeren, maar daarna ga jij zelf binnenlopen.

Punt zeven handelt over classificeren. Je wordt ergens op een denkbeel­dig laddertje ingedeeld en je kunt opklimmen. Dat permanente vergelij­ken met medestudenten of andere discipelen moedigt doorgaans een besmuikte competitie aan. Ook ontwikkelen zich in de club of school razendsnel definities over goede en foute leerlingen. Nog dubieuzer wordt het spel als jouw classificatie in een of andere mysterieuze code wordt gepresen­teerd. Je zit bijvoor­beeld nog in de rode spiegel in plaats van in de blauwe (inde­ling van Oibibio-adviseur Bert van Riel). Of je dertiende chakra-energie wervelt niet goed. Of je staat op het punt van intreden in de vijfde dimensie of van meegol­ven op straal 9. Ai. Misschien is er in de ongezie­ne wereld inder­daad sprake van hiërar­chieën, maar dat lijkt alleen zuivere koffie als dat een puur technisch detail is. Waarom zou iemand zich immers willen voor­staan op zijn Liefde voor de Mensheid of op zijn preciezer afstand tot God? Is zo’n zelfverleend predikaat van Verlichting niet even zielig als de zoveel­ste staatsgreep in een Afrikaans land?

Punt acht ligt dichtbij zeven. Je Teacher of therapeut leert je denken in rangen en standen, compleet met bepaalde privileges (een kamertje dichtbij de Meester of Zijn eten mogen klaarmaken). Dat werken met quasi spiritueel gezag wordt tegen­woordig opvallend geafficheerd door lieden die bewe­ren dat zij, weer van een Hogere Autoriteit (minstens van Aartsengel-niveau), autoriteit op aarde gekre­gen hebben. Zij ‘mogen’ jou helpen. Jij ‘mag’ ook meehelpen aan het Godde­lijke Plan. Dat ‘mag’ de spirituele Halve Gare jou ook namens de Grote Onzichtba­re mee delen. Zelf verantwoor­ding nemen is er niet bij en als er iets fout gezegd blijkt achteraf, dan was dat helaas een doorgeving, een gechannelde boodschap, eventueel met tussenkomst van een plaag­geest…

Allerlei bonafide opleidingen komen met diploma’s en certificaten; dat moet allemaal kunnen. Toch zijn er Master-certifi­caten in omloop van obscure clubjes of indruk­wek­kende titels (Ava­tar, Acharya of Mahaswa­mi), die vooral bedoeld lijken om iemands eigenwaan te strelen. ‘Mag’ de betrokkene nu ook zelf studen­ten of cliënten oplei­den, c.q. uitne­men? Het kan goed gaan. Het kan.

Het negende punt slaat op gerommel met feiten, data en fenome­nen. Meestal gooien die vreemde bewustzijnsverruimers c.q. vernauwers je dood met abstract, wazig en wollig gebab­bel. Uit de folder van Sonia Bos: ‘Zij bericht ons omtrent de vernieu­wingen die het Aquarius­tijdperk de mens brengt. Haar inspiratie ontvangt zij uit de Akasha van de Bron van het Leven. Hierin wordt zij geleid door de Universele Wereld­rege­ring, waarvan zij de spreek­buis is.’ Zij alleen? Het lijkt precies op het alleenrecht van Phyllis Schlemmer.

Van dit soor lui krijg je alsmaar bombastische praatjes te horen, die je de neiging geven om geïrriteerd te vragen: ‘Hoe weet u dat toch allemaal!?’ Kosmi­sche oplich­ters komen reuze makkelijk aan met wonderlijke, oncon­troleerba­re getallen en veel Hoofdletters. Uit de folder van Johan en Elke van der Stok uit het Friese St. Annaparochie: ‘In Healing 3 kunnen via de Kosmi­sche krachten van Genezing alle 48 Kracht Centra van de mens gedeblok­keerd worden. In Healing 5 worden de 16 Paarlen Poorten in je celgeheu­gen opnieuw geactiveerd. In Healing 8 voor DNA-herstel worden de mogelijk­heden om jezelf uit te drukken 14 keer vergroot.’

Ir. Bas van Woelderen van de Stichting Wholisme uit Den Haag wist eveneens reuze knap allerlei exacte data te channelen: ‘Sinds 3 juni 1997 hebben Lichtwezens de mensheid de ontwikkelingsmogelijkheid gegeven om zichzelf om te polen van het verstandelijke naar het gevoels­matige.’ Onder leiding van Bas heeft een groep van 40 mensen op 12 april 1997 de aarde een impuls gegeven om de verzwakkende werking van aardstralen wereldwijd te neutraliseren. En Goddank, dat is nog gelukt ook! De Stichting Light Network uit Eindhoven goochelt even stellig met jaartallen: ‘Vanaf 1972 kwam alles onder directe controle van de Heren der Tijden’. Daar beweert men dramatisch dat het Orion Rijk samen met de Dra­co/Zètafederatie een leger op aarde gevormd heeft, mensen ontvoerd en bij tienmiljoen mensen implantaties uitgevoerd.’

ANGST AANJAGEN

We komen met zulke informatie direct bij punt tien: angst aanjagen. Jouw innerlijke angsten worden op de buitenwereld geprojecteerd. Er is een gezamenlijke tegenstander geschapen en zo houdt de valse profeet zijn schaapjes bang bij elkaar. Je wordt alert gemaakt op een samenzwe­ring. Van buitenaardsen, van de Joden, van de FBI. Van de fundamenta­lis­ten of van je eigen behoud­zuch­tige familie. Of je wordt opgezet tegen je ongeruste partner. De Antichrist is aan het werk of ondergronds wonen­de reptielwe­zens. Of je bent prooi van parasiterende, onzichtba­re astrale vijan­den en alleen jouw meester(es) kan je tegen dat soort engig­heid beschermen. Griezelig wordt het als aan jou zelfs planetaire verant­woor­delijkheid wordt opgelegd. Van jou hangt de ondergang van de aarde af?!

De nepprofeten roepen in koor dat God noch Engelen noch buiten­aardsen mogen ingrij­pen in ons en jouw karma, maar ondertussen moet de doodangstige discipel zijn of haar hele leven omgooien om niet eeuwig tot hel en verdoemenis te geraken? Wat zijn er in de laatste tien jaar van de vorige eeuw al veel doemden­kers geweest met geflopte voorspellingen over de Apocalypsu­s, de ecologi­sche vernie­tiging van de aarde, klimatologische rampen enzo­voorts. De Betuwe ging overstromen en ojee, wat is daar gepiekerd over het verlie­zen van have en goed, kinderen en geliefden. Het eind van de wereld nadert en het is eigenlijk jouw schuld dat het niet voorkomen wordt, omdat je niet voldoende mee gemediteerd hebt of gedoneerd aan de kassa van deze profeet!

Punt elf is dubbel. Het gaat dan om provocaties. De goeroe daagt je uit. Heb je lef? Durf je risico’s te nemen? Durf je je over te geven? Het is een geweldige ‘energy-booster’ als je haar er af moet, of wanneer je je in wit, rood, oranje of geel moet gaan kleden. En over een kolenvuur lo­pen? Drie weken vasten? Durf jij vier XTC-pillen te slikken of zes glazen whisky omdat de goeroe dat experiment zo interessant acht om door je ego-verdedigingen heen te komen? Osho Rajneesh was altijd buitengewoon geïnteresseerd in de ontwikkeling van nieuwe technie­ken om je angst en je conditione­rin­gen aan te pakken. Ik heb vaak gezien hoe wonderschoon zulke provocaties konden werken. Maar ik weet ook van mensen die zelfmoord pleegden omdat ze zodanig onder druk gezet werden dat ze geen andere uitweg meer zagen.

Punt twaalf doet bij de gemiddeld intelligente persoon de deur dicht. Het gaat om bedreigingen. Uitschelden, slaan en je onder druk zetten kan niettemin soms aparte, positieve effecten geven. Er zijn verlichte lieden (geweest) die een authentieke drift en jaloezie kennen. Het kwaad worden van je leermeester zegt dus nog niks van zijn kwali­teit. Diverse Zen-meesters ranselden hun leerlin­gen ongena­dig af. Het transformeren van je angst voor je goeroe is een grote stap in je leerpro­ces, dat kan ik uit ervaring melden. Het is meestal verbonden met de angst voor een ouder, vaak voor een ouder die losse handen had. Vanuit een verlangen naar liefde, intimiteit en eenheid geeft het kindstuk in de discipel zich over aan de alternatieve vader- of moederfiguur. Vanuit een volwassen stuk zal hij later op intuïtie of gevoel afgaand ook Nee moeten leren zeggen tegen diezelfde aanbeden ouder. En dus tegen zijn goeroe, profeet of therapeut.

Dat proces kan heel lang duren. Sommige neppende bemiddelaars tussen God en jou speculeren namelijk heel krachtig op ons schuldgevoel. Volgens Benjamin Creme van de stichting Share is het onze collec­tieve schuld dat het nòg niet gelukt is om de Mai­treya te bewegen om zich nu eindelijk eens in Londen manifeste­ren (hoewel dat al vijftien jaar elk moment kan gebeu­ren). Rael Vortiljon van de Raeli­aanse Beweging is ook boos op zijn discipelen. Ze hebben nog steeds niet genoeg geld opgehaald voor het ­bouwen van een ambas­sade in Jeruzalem voor de buitenaardsen, die hij in 1974 ontmoet heeft. Volgens Rael zal slechts daar en nergens anders hun ruimte­schip kunnen lan­den. Zolang beheert hij zelf de langzaam groeiende kas nog maar even.

VALSE PROFEET

De valse profeet is specialist in sanc­ties, verban­ningen en vervloekingen. Hij of zij kan meestal niet tegen kritiek. Wie door­vraagt over zo iemands persoonlijke seksleven, over zijn of haar geldzucht, manie of fobie, maakt de Meester(es) subiet driftig. De criticus wordt de deur gewezen, soms zelfs met geweld. Als jij terecht wantrouwig bent, hoor je dat je `in je kop’ zit of een ‘mindfuc­ker’ bent. En als je het toch wáágt om de groep te verlaten, dan heb je je ingela­ten met het Kwaad zelf! Of je krijgt een ziekte, een ongeluk of de dood wacht je op! Maar uiteindelijk kan de zoeker door schade en schande wijs geworden criteria opstellen voor zijn idolen.

De kern van de hele les ligt in het toepassen van blijmoedige bescheiden­heid, zoals de I Tjing het zo prachtig stelt. In de Joods-Christelijke traditie zijn we beladen met het begrip het uitverko­ren volk, maar ook Bhagwan ‘Osho’ Rajneesh noemde zijn discipelen The Chosen People. Isis uit Glastonbury doet het nog steeds. De ervaring leert helaas dat wie fanatiek uitverkoren wil zijn, doorgaans aan de schandpaal eindigt.

PdH

 

Literatuur:

Rosemary Altea, Stemmmen van de overkant (Contact met overledenen). De Boekerij, Amsterdam, 1998.

Jasmuheen, Lichtvoeding. Imanuel Publishing, Neerpelt, België. 1998.

Barbara Marciniak, Brengers van de dageraad. Petiet, Laren 1997.

Barbara Marciniak, Familie van Licht Petiet, Laren, 1999.

Anita van der Meer, De uitverkorenen (Reisverslag van een veranderende we­reld). Terra Magica, Lelystad 1999.

Phyllis Schlemmer, De uitverkoren planeet. Ankh-Hermes, Deventer 1995.

    Print       Email

Laat een boodschap achter

You might also like...

EEUWIG VERVOLGDE JODEN

Read More →